Bestuur

Bestuursverkiezingen HuurdersBIJ1, 6 april 2020, informatie aan de huurders

Zoals bekend staan op 6 april a.s. verkiezingen gepland voor een aantal nieuwe bestuursleden voor HuurdersBIJ1.

Van de drie zittende bestuursleden (er zijn door tussentijds vertrek ook nog twee onbezette bestuurszetels) zijn er twee aan het eind van hun vierjarige zittingstermijn en is het derde bestuurslid halverwege zijn vierjarige termijn. Twee leden treden dus af in 2020 en de derde gaat nog door tot 2022. Aftredende leden kunnen zich éénmaal herkiesbaar stellen, maar beide vertrekkende leden hebben aangegeven dat zij niet beschikbaar zijn voor een tweede termijn van vier jaar.

Het bestuur heeft besloten de omvang van het bestuur te verhogen van vijf naar negen zetels, zodat er in totaal behoefte is aan acht nieuwe bestuursleden. De eerdere oproep op onze website aan huurders om zich kandidaat te stellen voor een plaats in het bestuur van HuurdersBIJ1 heeft negen kandidaten opgeleverd: drie uit Zutphen en zes uit Deventer. 

Het nieuwe bestuur dient volgens de statuten van Stichting HuurdersBIJ1 evenwichtig te zijn samengesteld uit Deventer en Zutphen. Dat betekent bij negen bestuursleden dat er vier of vijf uit Deventer komen, naast vijf of vier uit Zutphen. Bij minder kandidaten uit een woonplaats blijven er zetels onbezet om de verhouding in evenwicht te houden. Dus (bijvoorbeeld) een bestuur met twee leden uit Zutphen en zeven uit Deventer kan niet, er kunnen bij twee leden uit de ene plaats maximaal drie (en minimaal één) leden uit de andere plaats een zetel krijgen.

Het overblijvende bestuurslid uit de huidige samenstelling komt uit Zutphen, zodat met de drie nieuwe kandidaten uit Zutphen kan worden geconcludeerd dat een negenkoppig bestuur mogelijk is met alle vier de kandidaten/leden uit Zutphen en daarnaast vijf bestuursleden uit Deventer. 

Tussen de zes Deventer kandidaten zal dus gekozen moeten worden.

Het organiseren van verkiezingen heeft het huidige bestuur geconfronteerd met een aantal problemen:

  • stemmen via internet ligt voor de hand maar is zeer gevoelig voor fraude;
  • stemmen middels een of meer stembureaus is mogelijk, maar met de huidige Coronacrisis verdient dat niet de voorkeur omdat contact tussen de stemmende huurders moeilijk is te vermijden en veel huurders ook nog eens behoren tot een risicogroep;
  • stemmen per post is een andere mogelijkheid, maar hier zijn aanzienlijke kosten mee gemoeid. Omdat HuurdersBIJ1, ondanks diverse verzoeken aan Woonbedrijf ieder1, de afgesproken gelden voor 2020 nog steeds niet heeft ontvangen, ontbreken hiervoor momenteel de middelen.

De, vanuit de overheid opgelegde, beperkingen vanwege het SARS-CoV-2 virus en de uitbraak van de daardoor veroorzaakte COVID-19 (“Corona”) pandemie, waren in eerste instantie geldig tot 6 april 2020. Het bestuur van HuurdersBIJ1 heeft eerst even afgewacht of er wellicht per 6 april een vermindering vanuit de overheid zou komen van deze maatregelen, maar die werden juist verlengd. Daar zullen we dus bij onze verkiezingen rekening mee moeten houden.

We hebben daarom besloten om de kandidaten (via elektronische weg) te benaderen en met hen te overleggen hoe we op een goede wijze vorm kunnen geven aan hun verkiezing en benoeming en, mocht dat later worden, hoe we hen zo snel mogelijk al kunnen betrekken bij het werk van het bestuur, bijvoorbeeld in de vorm van een commissie.

Op 26 maart jl. hebben we Woonbedrijf ieder1 geïnformeerd dat het wellicht moeilijk zou kunnen worden om de verkiezingen op 6 april te houden, maar dat we natuurlijk zo snel mogelijk, binnen de huidige beperkingen, zouden voorzien in nieuwe bestuursleden.  Mocht dat ertoe leiden dat het nieuwe bestuur iets later dan voorzien pas de taken op zich kan nemen, dan waren de aftredende bestuursleden bereid om aan te blijven tot dat moment om de lopende zaken af te handelen en een bestuursvacuüm te voorkomen. 

Als reactie hierop heeft Woonbedrijf ieder1 op 27 maart jl. het overleg met HuurdersBIJ1 opgeschort. Het bestuur van HuurdersBIJ1 betreurt deze actie en heeft uitgesproken dat zij er op vertrouwt dat de directie van Woonbedrijf ieder1 de Overlegwet zal respecteren en geen overlegplichtige besluiten zal nemen c.q. uitvoeren zolang zij niet bereid is te overleggen.

Wij hopen voor de Pasen (2020) met nadere informatie te kunnen komen.

Het bestuur