Agenda, Bestuur

15 juli – Verkiezing bestuur

Nu het bestuur van HuurdersBIJ1 twee jaar in functie is, dient volgens de statuten en het rooster van aftreden de helft van het bestuur opnieuw gekozen te worden.
Bestuursleden zitten vier jaar op functie en elke twee jaar treedt de helft af.
Bestuursleden mogen zich eenmaal herkiesbaar stellen.

Op dit moment zijn twee zetels in het bestuur vacant. Hiervoor zoeken wij kandidaten. De datum van de verkiezingen is vastgesteld op 15 juli 2018 en kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur vanaf 1 juni t/m 14 juni 2018. Het verkiezingsreglement vindt u hier.

Volgens het verkiezingsreglement dienen kandidaten te voldoen aan:
“Verkiesbaar zijn zij, die:
– op de dag van de verkiezingen volgens de definitie van artikel 1e van de statuten, tenminste de voorafgaande periode van zes maanden aaneengesloten, als huurder zijn aan te merken,
– die akkoord gaan met vermelding van hun naam, leeftijd en woonplaats op de kieslijst en
– die uiterlijk een week voor de verkiezingsdatum een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) overleggen die niet ouder is dan zes maanden”.

De procedure staat vermeld in het verkiezingsreglement.

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur door:
– een mail naar huurdersBIJ1@outlook.com
– een brief naar Bestuur HuurdersBIJ1, Postbus 43, 7200 AA  Zutphen

Aanmeldingen die na 14 juni 2018 binnenkomen worden niet in behandeling genomen en vernietigd.

Kandidaten worden gesteld door
– het bestuur van HuurdersBIJ1:
de kandidaat meldt zich bij het bestuur en wordt uitgenodigd voor een gesprek waarna het bestuur besluit wel of niet over te gaan tot kandidaatstelling
– tenminste 1% van de huurders:
de kandidaat overlegt bij de kandidaatstelling de informatie zoals is vermeld in artikel 8 van het verkiezingsreglement

Gewaarmerkte verkiezingsbiljetten worden voor 1 juli a.s. naar het huisdres van de huurders gestuurd en dienen binnen een week na de verkiezingsdatum bij het bestuur ingeleverd te zijn. Dit kan per post of in de bussen die daartoe geplaatst gaan worden in de kantoren van Woonbedrijf Ieder1.

De voortgang van de verkiezingen, kandidatenlijsten en uitslag zullen op de website van HuurdersBIJ1 (www.HuurdersBIJ1.nl) worden geplaatst.