Nieuws

Uitstel huurverhoging 2020

In een brief d.d. 9 april 2020 heeft Woonbedrijf ieder1 de huurders geïnformeerd over het uitstellen van de huurverhoging 2020 tot 1 oktober 2020.

HuurdersBIJ1 waardeert deze actie om de huurders in deze coronatijden tegemoet te komen en heeft dit per brief aan de directie van het woonbedrijf kenbaar gemaakt.

Conform de Overlegwet had de directie van Woonbedrijf ieder1 het bestuur van HuurdersBIJ1 in dit besluit moeten kennen. Omdat dit niet is gebeurd, heeft HuurdersBIJ1 gebruik gemaakt van het initiatiefrecht om het woonbedrijf te adviseren. Ons advies is in eerder genoemde brief, waarin wij onze waardering uitspreken, opgenomen en luidt als volgt:

Zoals reeds in ons advies m.b.t. de huurverhoging 2018 is vermeld, vindt het bestuur het van groot belang dat huren ook voor de laagste inkomensgroepen zo betaalbaar mogelijk blijven. Wij adviseerden u dan ook om bij de jaarlijkse huurverhoging niet uit te gaan van de inflatie maar de inkomensontwikkeling van de laagstbetaalde huurders als uitgangspunt te nemen, zoals die inkomensontwikkeling door de overheid wordt vastgesteld met de halfjaarlijkse indexering van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

Uit de beschikbare informatie bleek destijds dat de inflatie over de afgelopen jaren meer stijgt dan het minimumloon. Over de afgelopen tien jaar beschouwd is dat beeld niet gewijzigd. De achterstand van de loonontwikkeling van de sociale huurder bedraagt t.o.v. de huurontwikkeling over de afgelopen tien jaar vele procenten.Aangezien de effecten van de huidige corona-maatregelen naar onze mening beduidend langer zullen doorwerken dan drie maanden adviseren wij u om de huurverhoging van 2020 vast te stellen op 0% en voor de eerstvolgende huurverhoging per 1 juli 2021 tijdig met het bestuur in overleg te treden, waarbij het uitgangspunt ‘betaalbaarheid’ een zwaarder accent zou mogen krijgen dan in het tot nu toe gevolgde beleid m.b.t. huurverhoging. 

Het bestuur is van mening dat het niet toepassen van een huurverhoging in 2020 meer tegemoet komt aan de problemen die huurders gedurende langere tijd zullen blijven ondervinden van de huidige crisis. Tevens wordt met het niet verhogen van de huren in 2020 een deel van de opgelopen achterstand van inkomensontwikkeling ten opzichte van de huurontwikkeling over de laatste tien jaren gecorrigeerd.