Nieuws

Visie van HuurdersBIJ1

Het huurdersoverleg bij Woonbedrijf ieder1

 

HuurdersBIJ1

HuurdersBIJ1 bestaat sinds april 2016 als huurdersorganisatie in de zin van de Wet Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet). Het bestuur van HuurdersBIJ1 is gekozen door en uit de huurders van Woonbedrijf ieder1 en voert overleg met de directie van Woonbedrijf ieder1 over algemene zaken die het beleid van het Woonbedrijf en/of de belangen van de huurders betreffen, e.e.a. binnen de kaders van de Overlegwet.

 

Bewonerscommissies

In het kader van de Overlegwet functioneren bewonerscommissies (BC’s) op complex-niveau, waarbij een complex wordt gezien als een samenhangend geheel aan huurwoningen, bijvoorbeeld één of meer flats of straten in een buurt. Niet overal zijn bewonerscommissies actief in Deventer en Zutphen; de situatie is recent in kaart gebracht.

Bewonerscommissies voeren overleg met de wijkconsulent van het woonbedrijf over complex-gerelateerde (huurders-)zaken.

Bij huurders en bewonerscommissies heerst in de praktijk veel scepsis over nut en noodzaak van het overleg en de invloed die uitgeoefend kan worden op het (beleid van het) woonbedrijf.

 

Samenwerkende Bewonerscommissies

In Zutphen is een samenwerkingsverband ontstaan (Samenwerkende Bewonerscommissies Zutphen; SBC Zutphen) tussen meerdere lokale bewonerscommissies. SBC Zutphen komt regelmatig bijeen voor onderling overleg en probeert zo nodig beleid van het woonbedrijf, de gemeente of andere partijen te beïnvloeden waar het gaat om onderkende belangen van (sociale) huurders.

Een dergelijk samenwerkingsverband is binnen de Deventer bewonerscommissies (nog) niet aanwezig.

SBC Zutphen heeft incidenteel projectmatig overleg met de vestigingsmanager Zutphen van het woonbedrijf indien projecten complex- en/of wijk-overschrijdend worden uitgevoerd.

 

Doelstelling van het huurdersoverleg

Kort samengevat is het doel van het huurdersoverleg het adequaat vertegenwoordigen van de huurders op elk overlegniveau in het overleg met Woonbedrijf ieder1.

Daartoe onderscheidt de wet twee niveaus, de huurdersorganisatie (in dit geval HuurdersBIJ1) en de bewonerscommissie.

Als bestuur van HuurdersBIJ1 hebben wij de volgende (afgeleide) doelstellingen geformuleerd voor het huurdersoverleg.

Afgeleide doelstelling 1:

 • Elk complex/elke buurt heeft een bewonerscommissie die overlegt met de aangewezen wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1. De wijkconsulent dient te beschikken over voldoende mandaat.

Waar onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn voor een bewonerscommissie wordt geprobeerd op buurt-/wijkniveau voldoende vertegenwoordiging te vinden. Het overleg gaat over complex-/buurt-/wijk-gerelateerde zaken.

 • Het bestuur van HuurdersBIJ1 overlegt, als behartiger van de belangen van alle huurders gezamenlijk, met de directie van Woonbedrijf ieder1 op corporate/strategisch niveau.

Afgeleide doelstelling 2:

Binnen Zutphen en Deventer functioneert een samenwerkingsverband van de bewonerscommissies.

Het is wenselijk dat dit niveau periodiek/incidenteel/projectmatig overleg heeft met de vestigingsmanager. Mogelijkheden en nut hiervan dienen verder te worden onderzocht en zijn mede afhankelijk van de belegging van de zeggenschap binnen het woonbedrijf op dit niveau.

 

Overlegmodel

Er is horizontaal overleg tussen verhuurder en huurders op de verschillende niveaus, daarnaast is er verticaal overleg en uitwisseling van informatie en meningen/raadpleging huurders c.q. achterban op elk niveau van huurdersparticipatie.

Het weergegeven model is schematisch. Om het overzichtelijk te houden zijn niet alle denkbare communicaties met pijlen aangegeven en is ook alleen communicatie aangeduid in het kader van participatie op basis van de onderwerpen uit de Overlegwet. Het is zeker niet de bedoeling om niet weergegeven contacten (bijvoorbeeld tussen huurders en samenwerkende bewonerscommissies) uit te sluiten.

Ook moge duidelijk zijn dat de huurder altijd rechtstreeks met het woonbedrijf zal communiceren in zijn hoedanigheid als huurder/contractant.

 

Informatiestromen binnen de huurdersparticipatie

Het gaat hier om de volgende informatiestromen (de gele pijlen in het schema):

 1. Overleg HuurdersBIJ1 met SBC’s
  • Per woonplaats en/of gezamenlijk
 2. Onderling overleg BC’s in SBC
  • Plaatselijk/gezamenlijk
  • Koppelvlak tussen huurders/BC’s en HuurdersBIJ1
 3. Achterbanoverleg BC-Huurder
  • Buurt-/complex-gerelateerd
  • Onderwerpen voor c.q. informatie van SBC’s en/of HuurdersBIJ1
 4. Informatievoorziening, meningspeiling huurders door HuurdersBIJ1
 5. Vanuit het bestuur van HuurdersBIJ1 tenminste één openbare jaarvergadering, verslaglegging, website, e-mail, periodieke publicatie en huurdersuitvraag bij grote onderwerpen al dan niet rechtstreeks of via (S)BC’s.

 

Overlegfrequenties

De hier weergegeven frequenties zijn bedoeld als handreiking voor een verdere uitwerking in vervolgdiscussies over dit onderwerp.

WB1 HBIJ1 SBC BC
Directie Vest.mngr Wijkcons. Bestuur
WB1 Directie rooster
Vest.mngr periodiek
Wijkcons. ?? regelmatig
HBIJ1 Bestuur rooster 2x per jaar
SBC periodiek ?? 2x per jaar afspraak
BC regelmatig afspraak

 

Hoe dit te bereiken:

Niveau bestuur HuurdersBIJ1

 • Professionalisering

 

Niveau samenwerking bewonerscommissies

 • Zutphen: intensivering/professionalisering
 • Deventer: samenwerking stimuleren/opzetten

 

Niveau bewonerscommissie

 • Invullen ‘witte vlekken’ op complexniveau, waar dat niet lukt op buurt- of wijkniveau.

 

Geïnteresseerde huurders proberen we enthousiast te maken om hun energie te steken in bewonerscommissie-werk om vervolgens vanuit het eigen overleg met het woonbedrijf en via (S)BC door te groeien naar participatie in de uitwisseling van informatie en meningen tussen de verschillende niveaus van huurdersoverleg. Hierdoor kan ook de noodzakelijke vulling en opvolging van bestuursfuncties binnen HuurdersBIJ1 kwalitatief beter worden gewaarborgd.

Overlegresultaten en –successen dienen breed te worden uitgedragen, ook in media van het woonbedrijf om gezamenlijk aan de huurders te laten zien dat overleg op elk niveau wel degelijk nut heeft. Er heerst nog veel wantrouwen dat overwonnen moet worden.

Het begeleiden van beginnende BC’s, geschiedt zowel vanuit HuurderBIJ1, SBC’s als wijkconsulenten van Woonbedrijf ieder1.

 

En nu?

Een adequate belangenbehartiging en vertegenwoordiging van huurders in de verschillende niveaus van overleg met de verhuurder is in het belang van zowel de verhuurder als de huurders. Dit vereist meer draagvlak voor huurdersparticipatie dan op dit moment bij de huurders aanwezig is.

Het is geen goed voorbeeld dat recent een bewonerscommissie zich na jaren van inspanning genoodzaakt voelde zichzelf op te heffen wegens gebrek aan resultaten en een extreem gevoel van frustratie over de (on)mogelijkheid tot het voeren van serieus overleg met het woonbedrijf; hetgeen door de overlegpartner slechts werd beantwoordt met een afscheidsetentje en een bedankbon. In de toekomst zal dit soort signalen hopelijk leiden tot een andere reactie, gericht op het behouden en verbeteren van effectieve overlegstructuren.

Hiervoor dienen alle reeds bestaande partijen (Woonbedrijf ieder1, HuurdersBIJ1, BC’s en SBC Zutphen) zich gezamenlijk in te spannen om de verworven resultaten te bestendigen en uit te breiden.

HuurdersBIJ1 kan dit zeker niet alleen, maar kan wel de rol van ‘aanjager’ op zich nemen door zoveel mogelijk huurders te stimuleren en betrokken partijen samen te brengen en te ondersteunen. Een eerste stap is samen met het woonbedrijf gezet bij de inventarisatie van (nog) bestaande BC’s. Een volgende stap die HuurdersBIJ1 zal zetten is het voeren van overleg met Woonbedrijf ieder1 en BC’s over de inhoud van deze visie en de te nemen vervolgstappen. Wij rekenen daarbij op constructieve samenwerking met alle betrokken partijen.