Wat is HuurdersBIJ1

HuurdersBIJ1 is een overlegorgaan zoals bedoeld in de Wet Overleg Huurders Verhuurder; door en voor huurders van Woonbedrijf ieder1. De taak van HuurdersBIJ1 is het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle huurders van Woonbedrijf ieder1.

HuurdersBIJ1 is per 1 april 2016 opgericht en volgt daarmee het vorige huurdersoverlegorgaan op, Woonplatform Woonbedrijf ieder1, dat in december 2014 ophield te bestaan.

HuurdersBIJ1 is op dit moment een stichting, hetgeen de continuïteit en slagvaardigheid garandeert voor het bestuur tijdens de opbouwfase. In de periode voorafgaand aan de start van HuurdersBIJ1 is afgesproken dat na twee jaar de keuze aan de huurders zal worden voorgelegd of HuurdersBIJ1 dan een stichting moet blijven of omgezet wordt naar een vereniging. Om zo goed mogelijk het belang van alle huurders van Woonbedrijf ieder1 te vertegenwoordigen.

Wat doet HuurdersBIJ1

Een woningcorporatie is bij wet verplicht om regelmatig overleg te voeren met haar huurders, zoals vastgelegd in de Overlegwet. Huurders hebben daarbij informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en/of agenderingsrecht. Om overleg tussen corporatie en huurders gestructureerd en inhoudelijk vorm te geven, is een verbindende link nodig: een huurdersoverlegorgaan. Voor Woonbedrijf ieder1 is dat HuurdersBIJ1.

Op basis van tweerichtingsverkeer praten HuurdersBIJ1 en Woonbedrijf ieder1 jaarlijks over beleidszaken die van invloed (kunnen) zijn op huurders. Ook de gemeenten Deventer en Zutphen zijn gesprekspartners waarmee HuurdersBIJ1 jaarlijks om tafel gaat; onder andere om in samenspraak met Woonbedrijf ieder1 prestatieafspraken te maken over woonvisie en -beleid.

Hoe consulteert HuurdersBIJ1 huurders? Dat doet HuurdersBIJ1 conform het HuurdersBIJ1-overlegmodel. Dit model, gevisualiseerd als een huis met vier etages, past binnen de huidige tijdgeest: mensen willen meedenken en meepraten (participeren), maar dat mag niet al te veel tijd kosten, want iedereen is druk. Dankzij het HuurdersBIJ1-overlegmodel kunnen huurders toch van zich laten horen: offline én online, eenmalig of vaker, over één beleidsonderwerp of meer.

Wie zijn HuurdersBIJ1

De bestuurders van HuurdersBIJ1 zijn allen zelf ook huurder bij Woonbedrijf ieder1.

Het bestuur houdt zich bezig met de procesmatige zaken, zoals beleidskaders, planning, gesprekken met belanghebbenden en het HuurdersBIJ1-gedachtengoed (door en voor huurders!).

Het bestuur wordt gevoed door inbreng vanuit de 40.000 huurders van Woonbedrijf ieder1. Deze inbreng wordt via de bewonerscommissies gecommuniceerd, maar huurders kunnen ook rechtstreeks met HuurdersBIJ1 mailen. De verzamelde informatie wordt vertaald naar duidelijke vraagstellingen en adviezen en bij Woonbedrijf ieder1 op tafel gelegd.

Het bestuur van HuurdersBIJ1

Gerard van Laar

Voorzitter

Eeuwe Kuipers

Vice-voorzitter

Mark-Jaap ten Hove

Penningmeester

Rob Freriks

2e Penningmeester

Ria Lenting

Secretaris

Ron Baum

Jan Bennink

Marc Hulshof