Privacyverklaring HuurdersBIJ1                                                                                    

Inleiding
Stichting HuurdersBIJ1, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we helder en transparant uit hoe de stichting zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en ieders privacy waarborgt.
HuurdersBIJ1 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor verwerkt Stichting HuurdersBIJ1 persoonsgegevens?
Om aan de slag te gaan als vrijwilliger of om als huurder van woonbedrijf ieder1 een relatie met ons aan te gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, U hierop willen wijzen deze respecteren.

Als stichting HuurdersBIJ1zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen of opmerkingen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Van wie verwerkt HuurdersBIJ1 persoonsgegevens?

 1. Verwerking van persoonsgegevens van stichtingsleden / vrijwilligers
  Persoonsgegevens van stichtingsleden, vrijwilligers worden door HuurdersBIJ1 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  Administratieve doeleinde;
  ● Het uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  – De vrijwilligersovereenkomst;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HuurdersBIJ1 de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  – Naam;
  – Adres;
  – Woonplaats;
  – Telefoonnummer;
  – E-mailadres;
  – Geslacht;
  – Geboortedatum;
  – Bankrekeningnummer.De persoonsgegevens worden door HuurdersBIJ1 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 2. Verwerking van persoonsgegevens van huurders
  HuurdersBIJ1 houdt zelf geen persoonsgegevens van huurders bij.
  Deze informatie ontvangt zij per activiteit van Woonbedrijf ieder1.
  HuurdersBIJ1 heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Woonbedrijf ieder1. In deze overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de verwerking van Uw persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.
  Persoonsgegevens van huurders worden door HuurdersBIJ1 gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  Voor het uitnodigen voor (jaar)vergadering, bijeenkomsten, activiteiten, deelname
  enquête/onderzoek
  ●  Het informeren van de persoon/huurder d.m.v. nieuwsuitingenVoor de bovenstaande doelstelling(en) kan HuurdersBIJ1 de volgende persoonsgegevens vragen aan woonbedrijf ieder1:
  – Voornaam;
  – Tussenvoegsel;
  – Achternaam;
  – Adres;
  – Woonplaats;
  – E-mailadres.

De persoonsgegevens worden door HuurdersBIJ1 niet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Per activiteit worden de gegevens van de huurders opgevraagd bij woonbedrijf ieder1.

Verder ontvangen wij bij het invullen van het contactformulier op de website (www.HuudersBIJ1.nl) gegevens die u op dat moment aan ons verstrekt.

Doorgeven persoonsgegevens
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Verstrekte persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien daar schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
HuurdersBIJ1 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
HuurdersBIJ1 treft passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie of onrechtmatige verwerking.
– Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de persoonsgegevens
– Alle personen die namens HuurdersBIJ1 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u een afschrift vragen van uw persoonsgegevens.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Website
De website http://www.HuurdersBIJ1.nl dient alleen voor het verstrekken van informatie over onze stichting.
Via de website worden geen persoonsgegevens verzameld m.u.v. de gegevens die u invult op het contactformulier.
HuurdersBIJ1 maakt alleen gebruik van cookies op de website voor analytics.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Via het contactformulier op de website:
https://www.huurdersbij1.nl

Via email:
[email protected]

Schriftelijk:
Secretariaat HuurdersBIJ1
p/a De Kamp 16
7414 GC Deventer.